Заявка за членство


/1/ Членството в Асоциацията е доброволно.

/2/ Кандидатът подава писмена молба до председателя на Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Кандидатите-юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на компетентните си органи за челнство в Асоциацията.

/3/ Председателят на Управителния съвет внася задължително редовно оформена молба за гласуване на следващото заседание на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.


Заявка за членство